Salle d'Armes Mahaut

Grøndal MultiCenter

Hvidkildevej 64

2400 København NV

Træningstider

Træning Voksen/Unge
Mandag: kl 18.30-22.00
Onsdag: kl 18.30-22.00
 

Vedtægter for Mahaut fægteklub

§1

Fægteklubben MAHAUT er dannet ved sammenslutning af Akademisk Fægteklub og Fægteklubben Cirklen, således som besluttet på den stiftende generalforsamling afholdt d. 20. Marts 1974 i København, som er klubbens hjemsted.
Klubben er medlem af Dansk Fægteforbund og er på denne måde underlagt Dansk Idrætsforbunds gældende amatørbestemmelser.
Klubben formål er at fremme interessen for fægtning og at give klubbens medlemmer mulighed for at indøve og dyrke fægtesporten som idræt på motions- og konkurrenceplan.

§2

Enhver person med interesse for fægtesporten kan optages som klubmedlem
Klubbens medlemmer opdeles således:
 • Aktive medlemmer.
  Medlemmer der regelmæssigt går til træning. Medlemmet har ret til at få lektioner samt deltage i opvarmning samt benarbejde. Medlemmet har stemmeret på generalforsamlingen. Aktivt medlemskab giver også mulighed for at benytte sig af klubbens låneudstyr, indtil man selv har købt sit eget. Aktivt medlemskab forudsætter, at man betaler kontingent.
 • Gæstemedlemmer.
  Gæstemedlemmer har, såfremt de er aktivt medlem i en anden fægteklub i Danmark, ret til at deltage i opvarmning samt benarbejde. Gæstemedlemmer kan efter særlig aftale med træneren også få lektioner. Klubbens aktive medlemmer har dog førsteret.
 • Forældremedlemmer
  Samme som aktivt medlem. Skal være forældre til et aktivt medlem.
 • Støttemedlemmer
  Støttemedlemskab giver mulighed for at støtte klubben økonomisk og få information fra klubben Man har desuden mulighed for at deltage i sociale arrangementer.
 • Æresmedlemmer
  Efter indstilling fra bestyrelsen kan medlemmer der har ydet en særlig indsats for klubben eller fægtesporten i almindelighed, ved generalforsamlingsbeslutning udnævnes til æresmedlem. Æresmedlemmer er kontingentfri, men oppebærer i øvrigt samme rettigheder som aktive medlemmer.
Kontingentet for de enkelte medlemskaber bliver automatisk trukket på medlemmets konto d. 5. i måneden, gennem klubadministrationssystemet Klubmodul. 10 dage før bliver man alarmeret med SMS om at beløbet trækkes.
Medlemskabet betales forud.
Ved tilmelding betales for indeværende måned. Efter d. 20 i måneden er der 50 % rabat ved tilmelding, hvorefter fuldt medlemskab bliver opkrævet d. 5. i den efterfølgende måned etc.
Det er medlemmets eget ansvar at få afmeldt betalingen, såfremt man ikke ønsker at være medlem. Der refunderes ikke for de evt. resterende dage i måneden efter afmelding. Forglemmelse af afmelding refunderes heller ikke.
Afmelding skal ske senest 5 arbejdsdage dage før d. 5. i måneden til klubbens kasserer, for at kunne nå at registre det. Afmeldinger efter denne dato vil blive trukket fuldt kontingent for den næste måned.
Klubmoduls gebyr (0,50kr) samt transaktionsomkostninger betales af medlemmet.

§3

Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der trods påkrav, ikke har betalt skyldigt kontingent.
Hvis et medlem gør sig skyldig i et forhold, der af en enstemmig fuldtallig bestyrelse skønnes at være uforenelig med dennes forsatte medlemskab af klubben, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende. Personen har dog krav på en høring inden den endelige afgørelse træffes.

§4

Klubbens regnskabsår følger Dansk Fægteforbunds regnskabsår. Klubkontingent fastsættes særskilt for aktive, gæste-, forældre-, støtte og passive medlemmer. – Dette sker hvert år, på den ordinære generalforsamling.

§5

Klubben bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges for ét år ad gangen, på den ordinære generalforsamling.
Formanden vælges særskilt af generalforsamlingen.
 • Genvalg kan finde sted.
 • Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og alment bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen supplerer sig, dersom bestyrelsesmedlemmer fratræder under valgperioden. Dette med de personer der på generalforsamlingen er valgt som suppleanter.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer, - deriblandt formanden eller næstformanden er til stede, og tager beslutning ved almindeligt stemmeflertal, dog således at formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.
I sager der ikke tåler udsættelse, er formanden eller i dennes fravær, mindst 2 medlemmer af bestyrelsen berettiget til at handle på bestyrelsens vegne, men skal i så fald forelægge det passerede på et bestyrelsesmøde, der indkaldes snarest muligt.
Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol (referat) af bestyrelsesmøderne.

§6

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Stemmeret på generalforsamlingen har enhver som har været betalende medlem af klubben i mindst 3 måneder, og som ikke er i kontingentrestance, dog skal personen være fyldt 16 år.
 • Børn og unge under 16 år har taleret på generalforsamlingen.
 • Støttemedlemmer har ikke stemmeret, - kun taleret.
 • Gæstemedlemmer har hverken stemmeret eller taleret.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af november måned.
Indkaldelse tilsendes hvert enkelt stemmeberettiget medlem senest 14 dage forinden, samt opsættes på klubbens opslagstavle.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren forlægger det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab.
 4. Fastlæggelse af klubkontingenter for det kommende år.
 5. Valg af formand.
 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af 2 suppleanter.
 8. Valg af 2 kritiske revisorer.
 9. Behandling af indkomne forslag.
 10. Eventuelt.
Såfremt der ikke stiller et tilstrækkeligt antal medlemmer op, til at de ovenstående krav kan opfyldes, skal bestyrelsen på generalforsamlingen erhverve mandat til i den efterfølgende periode at få udfyldt pladserne.
Generalforsamlingen træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal, uanset antal fremmødte medlemmer.
Dog kræves til vedtagelse af lovændringer, tilslutning hertil af mindst 2/3 af de afgivne stemmer samt endvidere at mindst halvdelen af klubbens samtlige stemmeberettigede medlemmer har givet møde på generalforsamlingen.
Såfremt der er flertal for et forslag til lovændring uden at dette kan gennemføres, som følge af foranstående bestemmelse, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger efter, og lovændringen kan her vedtages ved simpelt stemmeflertal, uanset antal fremmødte medlemmer.
Alle afstemninger er mundtlige, med mindre ét stemmeberettiget medlem måtte begære skriftlig afstemning.
Stemmeretten kan udøves ved skriftlig fuldmagt, afgivet til et på generalforsamlingen mødende stemmeberettiget medlem. – Intet medlem kan dog møde med mere end 1 fuldmagt.

§7

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles efter samme regler som ordinære generalforsamlinger, dog er bestyrelsen forpligtiget til, inden 3 uger efter modtagelsen af medlemmernes begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, at foretage indkaldelse til denne.

§8

Klubben kan opløses ved beslutning på en generalforsamling efter samme afstemningsregler, som gælder for lovændringer.
Efter beslutning om opløsning, vælger generalforsamlingen et udvalg på 3 personer, der forestår klubbens afvikling.
Ved afvikling skal inventar, fægteudstyr og evt. overskud anvendes til fremme af fægtesporten indenfor klubber som er medlem af Dansk Fægteforbund.